De website van Nieuw Groninger Forum was van augustus 2015 tot 2020 in de lucht., en werd in april 2020 toegevoegd aan de website van de Johan Meijering Stichting. Zij treedt op als beheerder/ conservator van alle uitgebrachte boeken, publicaties en websites. 

Schrijver en sociale wetenschapper drs. Johan L. Meijering uit Groningen trekt voor de laatste keer aan de bel, in aanloop naar de ‘festiviteiten’ rondom Forum Groningen eind deze maand.

Hij heeft de gemeenteraad van Groningen verzocht zo spoedig mogelijk een deskundig en onafhankelijk onderzoek in te stellen naar Forum Groningen, een budget beschikbaar te stellen en een ‘protocol’ te formuleren met criteria waar grote projecten zoals het Forum Groningen aan moeten voldoen.

In zijn brief geeft hij een handreiking voor het onderzoek en stelt hij 22 kritische vragen (zie hieronder de inhoud van de brief.
Zie ook het Politiek Pamflet wat eerder gepubliceerd is.

Groningen, 11 november 2019, brief aan Gemeenteraad Groningen

Aangetekend verzonden
Aan:
de gemeenteraad van Groningen
Postbus 20001
9700 PB GRONINGEN

Groningen, 11 november 2019
Onderwerp:
Forum Groningen

Verzoek:
Plaatsen op agenda gemeenteraad:
Deskundig en onafhankelijk onderzoek Forum Groningen

“In het heden ligt het verleden, in het nu wat worden zal”
(Willem Bilderdijk)

Geachte leden van de gemeenteraad,

Na jaren van voorbereidingen is het op 29 november aanstaande zover: op die dag opent het 45 meter hoge Forum Groningen (voorheen Groninger Forum en Huis van informatie en geschiedenis) officieel haar deuren voor het publiek. Bij de opening van het Forum Groningen is een hoofdrol weggelegd voor het publiek, aldus een publicatie van RTV Noord op 31 oktober 2019.

Citaat: “Vrijdag 29 november om 17.00 uur gaan de deuren open en is het 24 uur lang feest. Centraal bij de opening staat nu niet eens een artiest of iemand van koninklijke bloede. Wij vinden dat na al die jaren wachten de opening een feest moet zijn voor iedereen uit Stad en Ommeland, aldus directeur Dirk Nijdam van Forum Groningen.”

De bouw die op 23 maart 2012 is begonnen met de sloop van bestaande panden op de huidige locatie, is niet onomstreden geweest. De bouwkosten werden op € 71 miljoen begroot. De provincie en de gemeente Groningen stelden hiervoor respectievelijk € 35 en € 32.5 miljoen beschikbaar. Europese subsidies werden verstrekt voor een bedrag van ca. € 10 miljoen. De NAM betaalde € 68 miljoen om het gebouw aardbevingsbestendig te maken!

Voor zover thans bekend bedragen de werkelijke kosten ca. € 171 miljoen, inclusief € 13 miljoen voor de inrichting en de bijdrage van de NAM. Het lijkt erop dat er met gemeenschapsgelden is gesmeten! Kortom, dit project is gefinancierd met financiële bijdragen van inwoners van de gemeente en provincie Groningen en daarnaast van inwoners van de Europese Unie.

Al vanaf de ontwikkeling van dit project zijn er vele vragen gerezen. De voltooiing van Forum Groningen is naar mijn oprechte mening het moment suprême om te starten met een deskundig en onafhankelijk onderzoek. Belangrijk is het om dit onderzoek op korte termijn uit te voeren, omdat anders de kans groot is dat belangrijke informatie na verloop van tijd verloren gaat.

De inwoners van de Europese Unie hebben als geldverstrekkers zonder meer recht om alle informatie over dit project te kennen. Zij willen gewoon weten wat er in de afgelopen jaren precies is gebeurd. Een dergelijk onderzoek zou aan de hand van feiten vele onbeantwoorde vragen kunnen beantwoorden en vervult een belangrijke maatschappelijke functie! Het biedt duidelijkheid over de toedracht en maakt het mogelijk daarvan te leren. Dit is niet alleen van belang voor de geschiedenis van Groningen, maar ook daarbuiten. Het past naar mijn mening ook heel goed bij de opzet van dit project: “Huis van informatie en geschiedenis”. Een van de kunsten van het leven is ook om waar mogelijk de hand in eigen boezem te steken. Wij mogen ons in de Europese gemeenschap gelukkig prijzen dat we in een tijd leven dat – behoudens staatsgeheimen – alles openbaar is. Een dergelijk onderzoek is naar mijn mening niet alleen gewenst, maar noodzakelijk en volkomen gerechtvaardigd! Zelfreflectie is een bijzonder hoog goed en leerzaam, terugkijken is minstens zo belangrijk als vooruit kijken. Alleen al de rol van de NAM bij dit bouwproces en de reactie van de gemeente Groningen daarop rechtvaardigt al een zorgvuldig onderzoek. Is er sprake geweest van politieke besluitvorming buiten de geëigende, openbare kanalen, ‘achterkamertjespolitiek’? Ook dient de wijze van informatieverstrekking van de gemeente Groningen aan haar inwoners onder de loep genomen te worden.
Evenals bij de opening van het Forum op 29 november 2019 zou ik graag zien dat ook bij een deskundig en onafhankelijk onderzoek alle inwoners uit Stad en Ommeland in gelegenheid worden gesteld om – binnen een nader vast te stellen periode – prangende vragen te stellen over het Forum Groningen die betrokken kunnen worden bij dit onderzoek. Dit allemaal in het belang van de geschiedenis van Stad en Ommeland. Als een dergelijk onderzoek niet wordt uitgevoerd zal dit de geschiedenis van Groningen geweld aan doen.

Met verwijzing naar mijn op 8 september 2016 uitgegeven boek ‘Groninger Forum, een bodemloze put’ en Politiek Pamflet op pagina’s 11-12 verzoek ik u beleefd:

1 Zo spoedig mogelijk plaatsing op de agenda van de gemeenteraad met als onderwerp: ‘Deskundig en onafhankelijk onderzoek Forum Groningen’ (zie bijlage 1);
2 Een budget beschikbaar stellen voor dit onderzoek;
3 Een ‘Protocol’ formuleren met criteria, waarin wordt vastgesteld waar – nader te definiëren – ‘grote projecten’, zoals in dit geval het Forum Groningen aan moeten voldoen; projecten van grote omvang, die veel impact hebben op de inwoners en veel geld en (ambtelijke) energie kosten.

Een drietal citaten uit bijgaand Politiek Pamflet:
“1.1 Groninger Forum
Instellen van een onafhankelijke onderzoekscommissie
Stap 1 omvat het instellen van een onafhankelijke onderzoekscommissie. Een dergelijke commissie moet alle ins en outs met betrekking tot het Forum onderzoeken, uitsluitend met het doel om lering te trekken uit het verleden. Het onderzoek moet met name gericht zijn op de volgende aspecten:
– communicatie tussen plannenmakers en de bevolking
– het gebruik van referenda om het standpunt van de bevolking te onderzoeken
– de wijze van financiering van het project
– de wijze van vermelding van de financiering en de exploitatieresultaten in de gemeentelijke
begroting

1.2 Algemeen
Protocol bij grote projecten
Een ‘Protocol’ formuleren met criteria waar – nader te definiëren – ‘grote projecten’ vergelijkbaar met het Forum Groningen aan moeten voldoen;
Verplichte (tussen)evaluatie
Elk project moet tussentijds en aan het einde worden geëvalueerd door onafhankelijke deskundigen. De rapportage met conclusies en aanbevelingen van de tussen- en eindevaluatie moet openbaar worden gemaakt.”
“Geluk is als je voor elkaar een beetje transparant wordt”
(Huub Oosterhuis)

Een greep uit vele voor de hand liggende vragen zouden door de te formeren deskundige en onafhankelijke ‘onderzoekscommissie Forum Groningen’ hierbij betrokken kunnen worden.
Ik ben zo vrij om u een aantal suggesties aan de hand te doen:
Een greep uit vele voor de hand liggende vragen zouden door de te formeren deskundige en onafhankelijke ‘onderzoekscommissie Forum Groningen’ hierbij betrokken kunnen worden.
Ik ben zo vrij om u een aantal suggesties aan de hand te doen:

1 Hoe is het mogelijk dat dit gebouw met deze omvang er is gekomen op deze
beperkte historische locatie?
2 Is er sprake geweest van misleiding naar de inwoners en betrokkenen bij de informatieverstrekking door de gemeente Groningen? Is dit project de inwoners door ‘de strot geduwd’?
3 Wat is de reden geweest om de inwoners vooraf niet te raadplegen via een referendum over de voorgenomen plannen van dit kostbare bouwproject met de vraag of dit wel of niet noodzakelijk is?
N.B. De inwoners van Groningen zijn uitsluitend geraadpleegd over het plangebied ‘Grote Markt Oostzijde/Groninger Forum’ en in een latere fase uitsluitend over het uiterlijk van het gebouw. Kortom de inwoners zijn niet gevraagd of er behoefte is aan dit gebouw!
4 Waarom is niet besloten om het project tussentijds te beëindigen tijdens de langdurige bouwstop van bijna een jaar (voorjaar 2015 tot voorjaar 2016) om boven het reeds gebouwde ondergrondse deel vervolgens een nieuwe invulling te bedenken in overleg met de inwoners van Groningen?
5 Welke grote wijzigingen zijn er geweest tijdens het bouwproces en hoe heeft hier besluitvorming op plaatsgevonden?
6 Komt de huidige invulling van het gebouw overeen met de start en visie van dit project? Wat is er veranderd en waarom?
7 Waarom heeft de stichting Forum Groningen de inhoudelijke focus in 2013 verlegd van geschiedenis naar actualiteit?
Zijn de verstrekte subsidies overeenkomstig dit doel toegekend of komen deze subsidies daarmee achteraf in gevaar?
Is deze koerswijziging op transparante wijze verlopen?
Zijn de inwoners, subsidieverstrekkers, gemeenteraad bij deze besluitvorming betrokken?
8 Wat is het juiste bedrag waarmee het financiële beschikbare en toegestane budget van dit project is overschreden. Is de overschrijding maatschappelijk gezien te verantwoorden? Is er voldoende toezicht geweest op de uitgaven?
9 Hoe is het mogelijk dat het project begroot is op ca. € 71 miljoen en voor zover thans bekend de werkelijke kosten ca. € 171 miljoen bedragen, inclusief € 13 miljoen voor de inrichting en de bijdrage van € 68 miljoen van de NAM?
Is een overschrijding van een budget voor het Forum met een bedrag van ruim
€ 100 miljoen maatschappelijk te verantwoorden?
10 Zijn alle werkelijke (ambtelijke) kosten toegerekend aan de investeringskosten van Forum Groningen?
11 Zou het Forum Groningen zijn gebouwd als de NAM geen bijdrage had verstrekt van € 68 miljoen om het gebouw aardbevingsbestendig te maken?

12 Is het ethisch en maatschappelijk te verantwoorden dat de gemeente Groningen een bedrag van € 68 miljoen van de NAM heeft geaccepteerd, terwijl duizenden mensen in de provincie Groningen financieel en psychisch te lijden hebben van de schade (afwikkeling) door de NAM*?
*In verband met de aardbevingen in de provincie Groningen heeft de NAM meer dan 10.000 schademeldingen van gedupeerden ontvangen. De afwikkeling hiervan verloopt dramatisch. Veel inwoners kampen met traumatische ervaringen en hebben te kampen met zowel financiële als psychische problemen.
13 Waarom is er aanvankelijk niet aardbevingsbestendig gebouwd?
Wie is daarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk?
14 Welke invloed heeft de totale investering op de exploitatielasten?
15 Zijn alle wet- en regelgevingen stipt gevolgd, voldoet het gebouw aan alle wettelijke veiligheidsnormen bij calamiteiten zoals brand?
16 Is er gedurende het gehele ontwikkelings- en bouwproces altijd sprake geweest van transparantie*, m.a.w. kan elke inwoner beschikken over alle informatie?
N.B. * Transparantie duidt in de context van politiek en bestuurszaken op openheid binnen een bestuurlijk of juridisch orgaan, dus op inzicht die de overheid hanteert.
17 Is de gemeenteraad altijd tijdig en op de juiste wijze volledig geïnformeerd?
18 Is het juist dat vrijwel alle vragen die gesteld zijn door het Dagblad van het Noorden tijdens het bouwproces in augustus/september 2016 door de gemeente Groningen geweigerd zijn om te beantwoorden?
19 Zijn alle subsidiegelden op een verantwoorde wijze uitgegeven en besteed voor het doel waarvoor deze bestemd waren?
20 Er worden 1.6 miljoen bezoekers per jaar verwacht. Hoe realistisch is dit en op
welke wijze wordt dit objectief gezien geregistreerd?
21 Staan de inwoners van Groningen achter de plannen van het Forum en zo nee, waarom is het er dan tòch gekomen?
22 Zijn er voor de komende jaren evaluatiemomenten gepland en zo ja wanneer?

Ik ben zo vrij om u er verder op attent te maken dat er op korte termijn een tweede boek met de titel ‘Groninger Forum, icoon of een draak’ wordt uitgegeven door journalist Mike Tomale en verwijs u naar het in de media in november 2019 verschenen persbericht (zie: informatie twee boeken).
Voor geïnteresseerden is het in 2016 uitgegeven boek ‘Groninger Forum, een bodemloze put’,
ISBN: 978 90 8954 886 3, aantal pagina’s: 472 op verzoek kostenloos digitaal beschikbaar.

Met vriendelijke groeten,

Drs. Johan L. Meijering
website: www.johanmeijering.com

PDF bestand van de brief aan de gemeenteraad d.d. 11 november 2019).

Naar PDF bestand 2019-11-11 Deskundig en Onafhankelijk onderzoek Forum Groningen

Hieronder de link naar deze aflevering.

Direct aan het begin een kort stukje ter intro over het Forum, het vervolg is vanaf 33 minuten te bekijken.

2018-05-23 UItzending Van onze Centen- Groninger Forum

Bron: Dagblad van het Noorden.

2018-05-23 UPDATE: Exploitatietekort Groninger Forum loopt op tot 8,3 ton
Door Frank von Hebel Groningen

Het hoogste punt van het Groninger Forum is inmiddels bereikt, maar de prijs voor het gloednieuwe cultuurcentrum achter de Grote Markt blijft stijgen.

,,Een rupsje nooit genoeg’’, oordeelt fractievoorzitter Amrut Sijbolts van Stad en Ommeland.
Het Groninger Forum, dat in de zomer van volgend jaar de deuren opent, huisvest onder meer de bibliotheek, Storyworld (Stripmuseum), horeca, filmzalen, de VVV en expositieruimten. Het exploitatietekort bedroeg vorig jaar nog 430.000 euro, maar met de finish in zicht is dit opgelopen naar jaarlijks 8,3 ton, onder meer door stijging van de personeelslasten.

Wethouder Paul de Rook (D66) van cultuur is bereid maximaal 3,3 miljoen euro, verspreid over vijf jaar, in het terugdringen van het exploitatietekort te steken. Maar hij verwacht ook dat het Groninger Forum zelf 1,5 ton op jaarbasis bezuinigt.

Fractievoorzitter Amrut Sijbolts, bepaald geen voorstander van zoals hij het noemt ‘een luchtkasteel met gouden daken’, reageert verbijsterd. ,,Ik durf te wedden dat als we dit van tevoren hadden geweten dit Groninger Forum nooit was goedgekeurd. Hieronder de link naar de website van het Dagblad van het Noorden waar u het hele artikel kunt lezen:

Exploitatietekort Groninger Forum loopt op tot 8,3 ton

Naar PDF Artikel Dagblad van het Noorden 24 mei 2018

'Alsof een oceaanstomer in Lilliput-land gestrand is' (Groninger Forum), Dagblad v.h.N., vrijdag 18 mei 2018

Kees Tol interviewt Johan Meijering voor SBS6- programma ‘Van onze centen‘ – op 1 mei 2018 op de Grote Markt in Groningen.

Uitzending Groninger Forum maandagavond 21 mei 2018 SBS6 21.30 uur.

Op maandagavond 21 mei a.s. besteedt SBS6 in haar programma “Van onze centen” uitgebreid aandacht aan het project “Groninger Forum”. (*) Er is een dag gefilmd bij en rondom het Forum. Kees Tol interviewt vele Stadjers met de vraag wat men vindt van het Groninger Forum. Ook verantwoordelijk wethouder Paul de Rook komt aan het woord.

*Het Groninger Forum – begroot voor een bedrag van 71 miljoen euro – is een geldverslindend project, dat bijna niemand wil. De bouw wordt onder meer gefinancierd met een gift van de provincie Groningen (35 miljoen) en de NAM (68 miljoen)!

Fotografie: drs. Johan L. Meijering

Op 1 mei 2018, waren de opnames van het programma ‘Van onze Centen’ met presentator Kees Tol. Het onderwerp ditmaal de bouw van het Groninger Forum in het centrum van Groningen. Op de foto’s hieronder Johan Meijering met presentator Kees Tol. Bar slecht weer, maar het gesprek was TOP!

Groninger Forum vanuit de Peperstraat

Groninger Forum vanuit kruising Schuitendiep-Nieuweweg

Groninger Forum vanaf terras ’t Feithuis

Groninger Forum vanaf Martinikerkhof

Enige foto’s die ik 21-04-2018 heb genomen van de west- en noordzijde en foto’s die ik 24-04-2018 heb genomen van de directe omgeving Groninger Forum (vanaf het Martinkerkhofen vanuit de Peperstraat)

Fotografie: drs. Johan L. Meijering

Op verzoek van Johan Meijering maakte Ciska Alkema ook een serie foto’s van het Groninger Forum in aanbouw, zie impressie hieronder.

Opname uit 2016 van De Centrale van een interview met Johan Meijering over zijn boek Het Groninger Forum, een bodemloze put. Een radio-uitzending van RTV Noord op 8 september 2016 over het Groninger Forum.

Hiernaast foto’s van het Groninger Forum (in wording) die ik 6 april 2018 heb genomen. 

Aan de oostzijde staat het 45 meter hoge bouwwerk acht meter van de woningen in de Schoolstraat. Zie de plattegrond hiernaast.

Een voor en tegenstander van het Groninger Forum.

Studenten Krant : Opinie & Debat

Het Groninger Forum: Een discussie, (Jean-Luc Kraaijenoord, 3 Januari 2017)

VOOR : Ottilie Oost

Als je een Groninger zou vragen naar het meest omstreden gebouw in de binnenstad, dan zal deze zonder twijfel roepen: het Groninger Forum. Zowel in de politiek als onder Stadjers heeft de komst van dit gebouw veel stof doen opwaaien. Het zou echter wel eens voor de grote impuls kunnen zorgen die de stad zo hard nodig heeft.

Groningers lijken haast bang voor verandering en vernieuwing: de tram die nooit kwam en het “lelijke” VVV-kantoor op de Grote Markt zijn hier slechts twee voorbeelden van. De inwoners zien het liefste hun stad helemaal niet veranderen, laat staan dat stukje wat ze het beste kennen: de Grote Markt. De aversie tegen het Groninger Forum lijkt dus niet zozeer samen te hangen met het Forum zelf, maar meer met de daarmee gepaard gaande verandering van de stad.

De kritiek op het Forum werd ook gevoed door de vertraging die het project op heeft gelopen. De oplevering staat op dit moment zes jaar later gepland dan de oorspronkelijke opleveringsdatum. Opnieuw heeft dit niet direct met het Forum zelf te maken, en zegt het dus niets over het succes ervan.

Bovendien is het Forum-project het eerste gedurfde plan sinds lange tijd. De Grote Markt heeft betere tijden gekend, en een dergelijk project is de enige methode om de charme weer wat terug te brengen. Het is de perfecte combinatie van behoud en vernieuwing. De oostwand van de Grote Markt komt namelijk weer op de oorspronkelijke plaats, zeventien meter dichterbij het plein. Daarnaast zorgen het Forum en het nieuwe pand op de hoek van de Grote Markt voor een nieuwe impuls.

Dan hebben we het nog niet eens gehad over de eigenlijke functie van het Groninger Forum. Met de bibliotheek en het vernieuwde Stripmuseum binnen haar muren zal het Forum zowel bezoekers van binnen als buiten de stad aantrekken. Daarnaast zal het een keur aan culturele voorstellingen en tentoonstellingen aanbieden en zodoende zorgen voor een culturele impuls in de stad.

Kortom: het duurt nog even, maar straks heeft Groningen een culturele hotspot in een gewaagd gebouw op de perfecte locatie, waardoor de Grote Markt en de stad in het algemeen een grote impuls zullen krijgen.

TEGEN : Jean-Luc Kraaijenoord

Blablabla. Het Groninger Forum. Het is inderdaad het meest omstreden gebouw in de binnenstad. Gewoon, omdat het slecht gefikst is allemaal. Dit gebouw is voor mij de duidelijke reden waarom ik niet meer kan zuipen in het ouwe vaatje. Al een paar jaar lang is de gemeente bezig met de opbouw van het Groninger Forum. Ik moet ook eerlijk zijn. De tekeningen zijn goed. Het ziet eruit als een ruimteschip in het midden van de stad. Chapeau.

Een paar onderdelen van het Groninger Forum zijn mij duidelijk. Ten eerste duurt dit hele project echt bizar lang. Ten tweede begrijp ik dat de gemeente een studentenvereniging, ‘Vindicat’, miljoenen euro’s heeft betaald om te verhuizen (2,3 miljoen?). Verder zijn er zoveel verschillende onderdelen van onze prachtige oude stad weggehaald dat de archeologen en de historici zich omdraaien in hun graf. Er is een VVV-kantoor neergekwakt op het midden van de grote markt en dat ik moest stemmen op facebook op zo’n dingetje. De Merqt. Allemaal hip en futuristisch.

Naar mijn mening is het Groninger Forum niet per se slecht. De praktische invulling is nodig in onze stad. Als student kun je niet normaal op de fiets naar de UB in het weekend om dat het gebied rond de vismarkt en de grote markt veel en veel te druk is. Dus goed idee, verplaats de massa naar achter. Maar… Groningen is een historische stad, met gebouwen uit de 12e eeuw. De schoonheid ligt hem in het behoud van de cultuur en het herbouwen van de Groningse geschiedenis. Ik vind het ronduit lelijk om zo’n glazen piramide neer te kwakken in de binnenstad. De ‘Nieuwe markt’, zoals men heeft gekozen dat het zal heten, wordt vergeleken met de Grote markt en de Vismarkt, beide van veel meer bijzondere culturele waarde.

Als laatste het kostenplaatje. Dit hele project aan de oostkant van de Grote Markt kost ons Groningers 253 miljoen euro. Hier kun je betere dingen mee doen. Zoals de Stadjer en schrijver van het boek ‘Groninger Forum, een bodemloze put’, Johan Meijering omschrijft: ,,Dit project, het Groninger Forum, is de Groninger bevolking door de strot geduwd’’. Denk maar eens na. Dit ding, dat naast d’Olle Grieze, de Poelestraat en de Grote Markt komt. Dan verwacht je toch wel dat het een beetje draagvlak heeft?

Kortom: Het is een zwaar contrasterend, modern gebouw. Die overmatig geforceerd gekoppeld wordt aan onderdelen van de stad met echte culturele waarde. Het Groninger Forum wordt gesteund door bijna niemand en het duurt echt bizar lang. Noem het alsjeblieft niet de nieuwe markt, maar houd het gewoon bij Groninger Forum. Verder heb ik nog niks gehoord over meer studieplekken. Gemeente, gebruik dit geld nou gewoon voor meer studieplekken.

Op de website van Earth Matters is een artikel te lezen over het boek Groninger Forum: een bodemloze put.

website Earth-Matters

Johan Meijering: ‘Als iets mij raakt, kom ik in actie’

Johan Meijering

Johan Meijering, foto Arjen J. Zijlstra

GRONINGEN – Van tango, kunst en wonen tot vuurwerk, kunstvervalsing en het Groninger Forum. Johan Meijering zet via initiatieven, stichtingen en boeken zijn hartstochten en diepe ergernissen op de maatschappelijke kaart. “Denk niet dat je alleen niks kunt bereiken.”

Door Arjen J. Zijlstra

“Toen onze bus van de weg raakte, zag ik de bergen en het maanlicht en dacht: ik sjees zo de hemel in. Er leek geen einde aan te komen. Het voelde als een sprookje. Tot de klap kwam en we 3 keer over de kop gingen. Ik was stomverbaasd dat ik nog leefde.” Na dit ongeluk in 1976 lag Johan Meijering (69) een maand in een Oostenrijks ziekenhuis. Hij toont een krantenfoto van de bus in de sneeuw. “Hier kom je normaal gesproken niet levend uit. Door die bijna-doodervaring ben ik zo verschrikkelijk dankbaar geworden dat ik leef. Elke dag weer.” Eenmaal hersteld hakte hij uiteindelijk een aantal belangrijke knopen door, zoals het beëindigen van zijn huwelijk. “Ik ben als een ander mens verder gegaan.” Maar ook in de periode voor het ongeval waren er al wat verschuivingen in zijn leven. Zo werkte hij 2 jaar daarvoor nog als politieagent in Leeuwarden. Een beroepskeuze waarmee hij de militaire dienst kon ontlopen. Dat hij geen blauw hart had, bleek al op de politieacademie. “Ik was goed in sport en had geregeld dat ik daarvoor extra mocht trainen. Zodoende hoefde ik ’s ochtends al die flauwekul zoals het hijsen van de vlag niet mee te maken. De politie paste helemaal niet bij mij.”

Gezinsbode 12-10-2016 lees hier het volledige artikel

Hernia

In de 7 jaren dat Meijering als agent werkte in Leeuwarden, probeerde hij uit het uniform te komen door opleidingen te volgen waarmee hij bij de zedenpolitie zou kunnen werken. Maar toen bleek dat een functie in die richting er niet in zat, leverde de pacifistische agent zijn dienstwapen in. Precies een maand nadat hij niet langer dienstplichtig was. Meijering voltooide daarna verschillende opleidingen en studeerde af als socioloog. Hij kwam te werken als beleidsmedewerker stadsvernieuwing bij de gemeente Leeuwarden. Maar een bedrijfsongeval, waarbij hij een zware hernia opliep, luidde het einde in van dit werk. Een intensieve revalidatie en operatie hielpen niet. Zodoende kreeg hij op zijn 43ste een invalidenpensioen toegekend. Een erg grote overgang, maar Meijering bedacht een bijzondere oplossing om niet in het zwarte gat te vallen…

Kijkbungalow

Omdat zijn toenmalige vriendin een baan kreeg in Groningen, verhuisden ze naar een bungalow in de Minerva-wijk in Hoogkerk. Dat, voor vroege jaren ’90-begrippen, modern vormgegeven huis vol moderne kunst, besloten ze open te stellen voor publiek. “Mijn kennis die ik in de loop der jaren had opgedaan met bouwen, verbouwen, en inrichten wilde ik delen met andere mensen. Ik heb ook een jaar een makelaaropleiding gevolgd in Zwolle. Zo ontstond het idee om rondleidingen te houden. Ik gaf als het ware college over architectuur, bouwkundige zaken, vormgeving en design. Ik heb van mijn leven nog nooit zo’n leuke ‘baan’ gehad.” In de 4 jaar dat mensen op afspraak het huis konden bezichtigen, ontvingen ze ruim 13.000 bezoekers. Vrijwel elk denkbaar nieuwsmedium besteedde er aandacht aan.

Tango

Op een feestje had iemand Meijering eens verteld dat het goed zou zijn voor zijn hernia om te gaan volksdansen. Daar kon hij zich weinig bij voorstellen. Maar toen hij enkele jaren daarna deelnam aan een proefles Argentijnse tango, was hij op slag verkocht. En als Meijering ergens door bewogen wordt, dan wil hij iedereen daarin laten meedelen. Op zijn cv staat dan ook 22 keer het woord initiatiefnemer, negen keer oprichter en zes keer organisator. Zijn website www.johanmeijering.com geeft een mooi overzicht. Wat betreft de tango richtte hij onder andere in 1999 La Pasión op. Een centrum voor Argentijnse Tango en multiculturele activiteiten aan de Nieuwe Boteringestraat.

Tegen geweld

Maar ook zaken waar hij zich enorm aan stoort, wil hij soms onder bredere aandacht brengen. Zoals consumentenvuurwerk, waar hij slechte ervaringen mee heeft. Hij pleit bij beleidsmakers voor een oudjaar waarin alleen nog maar plek is voor vuurwerkshows. Ook schreef hij twee boeken over dit onderwerp. “Ik ben tegen alle vormen van geweld. Het gebruik van vuurwerk ervaar ik ook als een vorm van geweld. Vuurwerk wordt vaak als wapen gebruikt door gericht met vuurpijlen te schieten richting mensen, dieren, huizen en gebouwen.” Maar ook hoe de gemeente Groningen in zijn ogen de bouw van het Forum doorzet zonder dat er draagkracht is onder bevolking, vindt hij gewelddadig. “Als overheden met hun communicatie de bevolking misleiden en daardoor manipuleren vind ik dat geweld.” Het bericht dat hij even voor het interview vernam over een pas gestarte handtekeningenactie van actiegroep ‘Forum Nee’, verguldt hem dan ook zeer.

Invloed

“Als dit soort feiten mij diep raken, kom ik in actie door in de pen te klimmen. Om zo maatschappelijke misstanden op de agenda te krijgen, in de hoop dat er een debat ontstaat in onze samenleving.” Maar heeft hij ook het gevoel dat er naar hem geluisterd wordt? “Jazeker. Neem het slepende proces dat ik heb gevoerd om te bewijzen dat mij valse kunstwerken zijn verkocht. Dat heeft uiteindelijk opgeleverd dat er nu een terugkerend internationaal congres ‘Authentication in Art’ is in Den Haag over kunstvervalsing.”

“En toen ik in Hoogkerk actie voerde om een geluidswal te verlengen, lukte dat ook. En mijn aanbevelingen over vuurwerk worden nu gebruikt door beleidsmakers. Zo kan ik veel meer voorbeelden noemen. Dus denk niet dat je alleen niks kunt bereiken.”

artikel Gezinsbode 12-10-2016

Voor alle duidelijkheid:

Er is nooit een een referendum specifiek over het Groninger Forum gehouden. Het is een misvatting dat er een referendum over dit gebouw zou zijn geweest. Dit referendum, gehouden op 29 juni 2005, ging over de invulling van het gebied ‘Grote Markt Oostzijde’ , waarvan het Groninger Forum deel uitmaakt.

“Het plan bestaat uit winkels en horeca aan de Oostwand, een nieuw stadsplein erachter en een culturele voorziening (Groninger Forum) op de plek van een parkeergarage die onder de grond verdwijnt. De Grote Markt krijgt de maat en de sfeer van voor de oorlog terug, doordat de gevels van de Oostwand naar voren komen.”

De kiesgerechtigden konden uitsluitend op dit hele plan JA of NEE stemmen. Voor meer informatie verwijzen we naar het boek ‘Groninger Forum. Een bodemloze put’. Auteur Johan Meijering.

Actiegroep wil referendum tegen Groninger Forum
8 oktober 2016 9:15 door Andor Heij

De actiegroep Forum Nee wil een referendum houden om het Groninger Forum alsnog tegen te houden.

Hiervoor zijn tienduizend handtekeningen nodig, aldus de actiegroep. Die wil men dit weekeinde onder meer tijdens de 4 Mijl van Groningen inzamelen.

De actiegroep noemt het Groninger Forum een lelijk gebouw dat bovendien geen invulling heeft en de maatschappij geld gaat kosten.

naar website OOG TV

12-10-2016
Op de website van OOG tv zijn inmiddels diverse reacties te lezen naar aanleiding van dit bericht.
naar website OOG TV

De actiegroep, ‘Forum NEE’ handelt op eigen initiatief en staat los van de acties van Johan Meijering dan wel ‘Nieuw Groninger Forum’. Het is onbekend wie tot de initiatiefnemers van de actiegroep ‘FORUM NEE’ behoren. Actuele informatie en acties tegen de bouw van het Groninger Forum worden via deze website ondersteund.

Het boek ligt ook in de etalage bij Boekhandel Godert Walter,

naar website boekhandel Godert Walter

16 september was een ingezonden reactie in het Dagblad van het Noorden te lezen op de pagina ‘Meningen’.

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Jitske Kingma van uitgeverij Elixer,  gaf een korte toelichting op de drijfveren van Johan Meijering om dit boek te schrijven. Tijdens de boekpresentatie werd het boek onder meer overhandigd aan Ronald Kaatee. Ook twee leden van de Stadspartij waren aanwezig. Na het uitreiken van de boeken was er gelegenheid voor de aanwezigen om met elkaar in gesprek te gaan.

Hieronder een fotoimpressie.

Op 6 september 2016, na maandenlang wachten ontving ik een brief van de Provinciale Staten van Groningen met antwoorden op vragen die ik per brief op 20 april 2016 en 19 juli 2016 had gesteld.
Klik hieronder op de links om de brief te bekijken.

Bekijk hier de brief-pag-1

Bekijk hier de brief-pag-2

Afgelopen donderdag, 8 september 2016 werd het boek Groninger Forum. een bodemloze put gepresenteerd. Tevens is er een Politiek Pamflet samengesteld.

Klik hier om het Politiek Pamflet Groninger Forum te bekijken


Ontwerp cover van het boek en de onderstaande visuals die in het boek zijn opgenomen.

website Elzo Smid Ontwerp

Op de voorpagina van het Dagblad van het noorden verscheen vandaag 10 september 2016 onderstaand artikel van Bas van Sluis.

Forum dient schadeclaim in bij gemeente Groningen

Boek tegen Groninger Forum gepresenteerd
• 08-09-2016 om 21:54
• Bas van Sluis
• Groningen

Het boek ‘Groninger Forum, een bodemloze put’ is donderdagavond in het café van Stichting Vrijdag gepresenteerd. Met het boek hoopt schrijver Johan Meijering uit Groningen, tegen beter weten in, de komst van het Forum alsnog tegen te houden.
,,Dit project, het Groninger Forum, is de Groninger bevolking door de strot geduwd’’, vertelde Meijering aan de ruim twintig aanwezigen. Een applaus volgde, want er waren weinig voorstanders van het Forum te vinden.
PVV-statenlid Ronald Kaatee nam een exemplaar in ontvangst. ,,Het is belangrijk dat er kritische aandacht is voor een dergelijk project dat ik zie als een puist in onze mooie historische binnenstad’’, zei het Statenlid. ,,Het Forum is straks zo prominent aanwezig en dat naast het symbool van Groningen, de Martinitoren. Terwijl er amper draagvlak is.’’
De tegenstanders vinden de 253 miljoen euro voor het volledige plan (Groninger Forum en aanpak Oostwand Grote Markt) weggegooid geld. ,,We moeten stoppen met het Forum, deze enorme kolos. Het is een groot, onverantwoord en buitengewoon risicovol project in de verder prachtige historische binnenstad’’, besloot Meijering.

klik hier om het artikel DvhN op de website van het DvnH te bekijken

Bas van Sluis

Cover boek Groninger Forum

2016-09-14-persbericht-Elixer in Groninger Gezinsbode

2016-09-14-persbericht-Elixer in Groninger Gezinsbode

Persbericht boekpresentatie Groninger Forum.Een bodemloze put.

Klik hier om te bekijken.


Op donderdag 8 en vrijdag 9 september presenteert Johan Meijering
vanaf 20.00 uur het boek dat hij over het
Groninger Forum geschreven heeft.

Locatie: Café stichting Vrijdag
Sint Jansstraat 7
9712 JM Groningen

klik hier om de uitnodiging te bekijken


Liesbeth van Tongeren

GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren heeft opheldering gevraagd aan minister Kamp (VVD) over de problemen bij het Groninger Forum. Het Kamerlid wil weten of er bij meer nieuwbouwprojecten problemen zijn.

Bron: RTV Noord, 21 mei 2015.
Donderdag bracht RTV Noord naar buiten dat mogelijk een deel van het Groninger Forum
gesloopt moet worden. Meerdere bronnen zeggen dat betonnen elementen die in januari zijn geplaatst, niet sterk genoeg zijn om een zwaardere constructie te dragen.

Duidelijkheid Van Tongeren wil hierover duidelijkheid van de minister: ‘De Groningers en de Kamer hebben er recht op te weten hoe dit zit. Ik wil van hem weten of dit probleem ook ontstaat bij andere gebouwen of nieuwbouwprojecten die vanwege de aardbevingen versterkt moeten worden.’

Garantie Daarnaast wil het Kamerlid een duidelijke uitspraak van de minister op het gebied van meerkosten van de bouw: ‘Het is niet de bedoeling dat straks de Groningers moeten opdraaien voor extra kosten die gemaakt moeten worden door de gaswinning. Ik wil van minister Kamp de garantie dat het Rijk en de provincie en stad Groningen hier niet aan mee hoeven te betalen.’

‘Delen van Groninger Forum worden gesloopt’ – Mobiel – RTVNoord.nl Ik wil hier een reactie van Kamp op!http://t.co/SUfAaUcgGx — Liesbeth v Tongeren (@GroenLiesbeth) May 21, 2015

“Beleidsmakers, ambtenaren, bestuurders en politieke partijen hebben impulsen
nodig vanuit de bevolking voor nieuw beleid. Een actieve rol van zowel de burger
en beeldend kunstenaar zullen ongetwijfeld een inspirerende werking hebben en
bijdragen tot zowel vernieuwing als verfraaiing van het woon- en werkklimaat”
(Bron: Groninger Gezinsbode d.d. 01-08-2001, voorpagina)
Citaat Johan Meijering

27-04-2016.
Twee brieven verzonden op 27-04-2016 door drs. J.L. Meijering uit Groningen aan het College van Gedeputeerde Staten en de Provinciale Staten van Groningen.
Ook toegevoegd een overzicht van veel in de pers verschenen berichten over het Forum, zie Publicaties.
Klik hieronder om de PDF bestanden te openen:

20 maart 2016, op agenda van de gemeenteraad Groningen. ingebracht stuk BOEKHOUDFRAUDE GEMEENTE GRONINGEN.

Actueel nieuws!

Vandaag, 20 maart 2016, op de agenda van de gemeenteraad Groningen.

ingebracht stuk BOEKHOUDFRAUDE GEMEENTE GRONINGEN.
Verzonden e-mail bericht drs. J.L. Meijering uit Groningen aan de gemeenteraad van Groningen d.d. 17 april 2016
De bijbehorende bijlages.
Brief drs. J.L. Meijering aan de leden van de Provinciale Staten van Groningen d.d. 20-04-2016

Brief drs. J.L. Meijering aan het College van Gedeputeerde Staten van Groningen d.d. 20-04-2016
From: J.L. Meijering
Sent: Sunday, April 17, 2016 10:03 PM
To: Gemeenteraad Groningen
Subject: Boekhoudkundige fraude gemeente Groningen. Verzoek plaatsing op de agenda en een diepgaand onderzoek in te stellen.

Aan: alle leden van de gemeenteraad van Groningen,

Woensdag 20 april a.s om 16.30 uur wordt bijgaand Raadsvoorstel – Registratienummer 5551662 van het College van B & W van Groningen: “Actualisatie bouw-en grondexploitatie Grote Markt Oostzijde/Groninger Forum” behandeld in de gemeenteraad van Groningen.

Bijlagen 1 + 2 zijn geheim (voorstel College van B & W aan de gemeenteraad)

Ik ben zo vrij om u bijgaande aanvullende informatie “ BOEKHOUDFRAUDE GEMEENTE GRONINGEN” toe te sturen met het verzoek dit onderwerp zo spoedig mogelijk op uw agenda te plaatsen en een diepgaand onderzoek in te stellen.

De allereerste en actuele vraag is of alle genoemde financiële bedragen in bijgaand Raadsvoorstel – registratienummer 5551662 kloppen en of u in staat bent en/of in staat wordt gesteld alle cijfers daadwerkelijk te verifiëren ?

Als verontruste burger en inwoner van de stad Groningen vraag ik mij af of U als gemeenteraadslid en als gekozen volksvertegenwoordiger ten allen tijde op de juiste wijze, volledig en transparant wordt geïnformeerd door het huidige College van B & W van Groningen ?

Mocht uit nader onderzoek blijken dat dit niet het geval is, dan bent u naar mijn mening niet in staat om op de juiste wijze afgewogen keuzes en beslissingen te nemen en de belangen van de inwoners van Groningen op de juiste wijze te behartigen.

Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
drs. Johan L. Meijering
Ebbingedwinger 9
9712 MA Groningen

www.nieuwgroningerforum.nl
www.johanmeijering.com

Klik op bovenstaande afbeelding om te vergroten.

Stadspartij Petitie tegen de bouw van het Groninger Forum

Ook op de website van de Stadspartij kunt u een Petitie tegen de bouw van het Groninger Forum tekenen.

Klik op de afbeelding hieronder om naar de website te gaan.

stadspartij

Oproep om Petitie tegen Groninger Forum te tekenen

poster forumgeenporemfinal

Klik hier om de Petitie te tekenen tegen de bouw van het Groninger Forum

Stop bouw Groninger Forum

Op 31 oktober 2012, na jarenlange discussies en politiek geharrewar gaf wethouder Ton Schroor het startsein voor de bouw van onder andere het Groninger Forum. Hij deed dit niet, zoals gebruikelijk, met het leggen van de eerste steen, maar met een symbolische geboorteakte. De tijd zal leren of deze geboorteakte, die van een doodgeboren kindje zal zijn. De voorbereidingen op de Grote Markt in Groningen zijn inmiddels volle gang. De daadwerkelijke bouw van het Forum zal echter pas in 2015 van start gaan. Het is dus nog niet te laat om te stoppen met de bouw! Het gemeentebestuur van Groningen probeert namelijk al jarenlang met weinig succes draagvlak voor het Forum te creëren onder de bevolking.

Het Groninger Forum is een prestigeproject, dat het aanzien van de Grote Markt en het historische stadscentrum voor altijd zal verpesten. Daarnaast is nog helemaal niet bepaald wat de invulling gaat worden van het Groninger Forum. Met de organisaties en instanties, die de Gemeente op het oog heeft voor een plekje in het Forum, zal men nooit de 1,2 miljoen betalende bezoekers over de vloer krijgen waarop men hoopt. Het Forum zal dus worden opgezadeld met enorm hoge exploitatiekosten en die kosten zal de Stad uiteindelijk (zoals altijd) weer verhalen op haar burgers.

Dit alles gebeurt in een stad, die de afgelopen jaren al vele tientallen miljoenen euro’s heeft moeten afboeken door financiële fiasco’s zoals het project Meerstad, de Stads- en Regiotram, de crisis op de onroerendgoedmarkt én natuurlijk het Groninger Forum zelf. Tien jaar geleden stond heel Groningen op z’n kop toen de gemeente het onzalige idee had om een parkeergarage onder de Grote Markt te bouwen. Met een logo van een Martinitoren, die om dreigde te vallen werden deze plannen door middel van een referendum in de kiem gesmoord. Nu blijft het echter oorverdovend stil!

De burgers moeten zich kunnen uitspreken over Groninger Forum! Het is tijd voor actie! De burgers van Groningen hebben meerdere malen aangegeven dit megalomane bouwwerk niet te willen in hun stad. Het is een project, dat het aanzien van Groningen zal schaden. Niet alleen het aangezicht van de Grote Markt wordt vernield, ook zal het rond het Groninger Forum continu onaangenaam waaien. Verder zal het Groninger Forum schitteren door leegstand en exploitatietekorten. Kortom: We willen het Groninger Forum niet! Teken daarom de petitie om de bouw van het Forum met onmiddellijke ingang stop te zetten!

Wij, burgers uit Groningen Stad & Ommeland en andere belanghebbenden

constateren

dat de Gemeente Groningen al jarenlang probeert draagvlak voor het Groninger Forum te creëren;
dat dit ondanks al haar inspanningen nog steeds niet gelukt is;
dat het ook nog steeds niet gelukt is een goede invulling te vinden voor het Groninger Forum;
dat men instanties wil verhuizen naar het Forum, die reeds over een goede huisvesting beschikken;
dat men met deze invulling nooit de verwachte 1,2 miljoen betalende bezoekers per jaar zal trekken;
dat het Groninger Forum daardoor hoge exploitatietekorten met zich mee zal brengen;
dat deze verliezen zullen worden afschoven op de burgers van de stad Groningen;
dat hoogbouw niet past op de Grote Markt;
dat het Forum het aangezicht van het historische centrum van Groningen voorgoed zal vernielen;
dat rondom het Groninger Forum een continue, onaangename wind zal waaien;
dat hierdoor de klandizie op de beloofde gezellige terrassen weg zal blijven;
dat de Gemeente Groningen een abonnement heeft op het opstarten van verliesgevende projecten;
dat de Gemeente Groningen geen reserves meer heeft om grote risico’s op te vangen;
dat het college ook al eerder veel geld op een aantal (onzin)projecten af heeft moeten boeken;
dat door deze geldsmijterij al vele sociale voorzieningen voor de Stadjers zijn afgeschaft;
dat de burgers van Groningen het Groninger Forum niet willen;

verzoeken

de Gemeente Groningen te stoppen met de bouw van het Groninger Forum!

EINDE

Heeft u vragen over deze petitie? Neemt u dan contact op met de petitionaris via: stopbouwforum@gmail.com

Dringende oproep! Stop verdere bouw van het Groninger Forum en Behoud Stad en Ommelanden voor een ramp!

Groningen, 14 maart 2016

Aan: alle leden van de gemeenteraad en Provinciale Staten van Groningen

Zeer geachte dames en heren politici,

Als betrokken burger van de stad moet ik al jaren de ontwikkelingen van het Groninger Forum met lede onder ogen zien. En met mij zeer velen! Ben zelf niet actief politiek meer betrokken. Ooit betrokken geweest bij de start van de Stadspartij en kandidaat geweest van de eerste lichting voor de gemeenteraad. Mijn achtergrond: sociale wetenschapper en jarenlang werkzaam geweest bij diverse gemeentelijke overheden.

In 2007 bij de provincie Groningen en later bij de gemeente Groningen met een persoonlijke missie begonnen tegen het consumentenvuurwerk. Destijds helaas – behoudens de Partij voor de Dieren – vond mijn stem geen gehoor. Thans 9 jaren later een maatschappelijk debat met in 2016 niet minder dan 680 organisaties die voorstander zijn van een verbod op het consumentenvuurwerk. Vuurwerkproducent China stak dit jaar de hand in eigen boezem en begon in een aantal grote steden met vuurwerkverboden. Vele steden zullen daar nu ongetwijfeld volgen. De wonderen zijn de wereld nog niet uit! Helaas missen we in Nederland ook op dit punt nog voldoende politieke DAADKRACHT!

Verzoek:
Ik doe als burger – en ik ben van mening dat ik namens zeer velen spreek in onze Groningse samenleving – een zeer dringend beroep op al uw kennis, politieke ervaringen en steun van uw diverse achterbannen om zowel de stad Groningen en haar provincie te behouden voor een groot fiasco, een historische blunder van de grootste orde, onverantwoordelijk bestuur, misbruik van macht, misleiding door enkelingen om tegen alle stromen in de bouw van het Groninger Forum alsnog voort te zetten!

U kunt dit met elkaar voorkomen! In een ultieme poging om in eendrachtige samenwerking en bundeling van al uw krachten de handen in één te slaan en heel even – voor zover die spelen – eigen politieke belangen in de vrieskast te zetten.

De sleutel ligt in handen van de Provinciale Staten. Als deze hoofdsponsor alsnog besluit om een nader onderzoek in te stellen naar de vele misleidingen die Ronald Kaatee zaterdag 12 maart jl. in zijn opinieartikel in het Dagblad van het Noorden schreef.
(Citaat hieronder):

“De geschiedenis rond de bouw van het Groninger Forum hangt van misleiding aan elkaar. Dat begint al bij de publieksenquête uit 2007 over de keuze van het ontwerp. Tot schrik van zeer veel Groningers kregen ze zeven modernistische varianten voorgeschoteld. Op grond van de belofte dat de Oostwand met respect voor de historische omgeving zou worden herbouwd, was dat een onaangename verrassing. Toeval was het niet, de stedenbouwkundigen en het gemeentebestuur hadden hun conclusies getrokken uit de gang van zaken rond het Waagstraat- project. Daar had meer dan 80% van de kiezers gekozen voor het historiserende ontwerp van Natalini, die plotsklaps en tot schrik van de gemeente was veranderd van een modernist in een traditionalist. De voorkeur van de bevolking was dus duidelijk, net als de voorkeur van de stedenbouwkundigen voor modernistische, spraakmakende architectuur.
Vervolgens ging Provinciale Staten moeilijk doen over de subsidieverlening en mocht de commissie Terlouw die plooi gladstrijken met een mooi rapport (april 2011) waarin een aantal suggesties werden gedaan voor de versterking van het inhoudelijke concept van het Forum (de oogst viel de commissie overigens tegen). De belangrijkste suggestie voor een kansrijke toevoeging aan het Forum-concept betrof het organiseren van wisseltentoonstellingen samen met andere Groningse musea over de geschiedenis van stad en ommelanden. Dat zou ook nog eens goed zijn voor het snel afnemende draagvlak. Mede dankzij deze suggestie raakte Provinciale Staten in tweede instantie toch overtuigd van de zin van de buitenproportioneel hoge provinciale REP-subsidie van 35 miljoen euro voor dit project. Vervelend is nu alleen dat er inmiddels een directeur bij het Groninger Forum is aangetreden, die in niet mis te verstane woorden heeft aangegeven helemaal niets met geschiedenis te hebben en die in plaats van een ‘Newseum’ (onderdeel van het Forum) liever van een ‘Nuseum’ spreekt. Ondertussen denkt deze directeur, de heer Nijdam, hard na over manieren om wat hij ‘warmtezoekers’ noemt uit het Groninger Forum te weren”.

Samengevat in het artikel worden de volgende misleidingen genoemd:

* de zeven modernistische ontwerpen;

* Terlouw met zijn nadruk op geschiedenis waar Nijdam niets mee wil;

* het voorgespiegelde economische rendement.

Als er sprake blijkt te zijn van diverse misleidingen kan er zo wie zo niet verder gebouwd worden en zal er eerst nader onderzoek moeten komen. Misleiding in de politiek is zoals u bekend een politieke doodzonde! De voorbeelden zijn te over! Staatssecretarissen en ministers moeten het veld ruimen als er gesjoemeld wordt met informatie, als Tweede Kamerleden op het verkeerde been worden gezet met onjuiste, misleidende informatie! Als je met de wetenschap van vandaag, maandag 14 maart 2016, met elkaar over de kennis beschikt dat je 35 miljoen Euro uit de provinciale gemeenschaps pot stopt in een project dat op alle fronten afstevent op een fiasco ben je medeverantwoordelijk voor dit fiasco! De kiezer zal uiteindelijk hierop gaan afrekenen!

Ik doe een Zeer Dringend Verzoek op Eendrachtige Samenwerking. Stop de verdere bouw van het Groninger Forum. Behoud Stad en Ommelanden voor een ramp!

De bewoners van Stad en Ommelanden, hun kinderen en nageslacht zullen u Eeuwig dankbaar zijn!

Met vriendelijke groet,
Johan Meijering

De ideeën voor een alternatief plan voor het bouwen van het Groninger Forum                                                                                

“Mijn voorstel is om het ondergrondse deel, de parkeer- en fietsenkelder verder af te bouwen en hier bovenop een prachtige intieme binnentuin aan te leggen evenals één of meer fonteinen. Daarbij een royale muziekkoepel waar iedereen gebruik van kan maken en muziek kan maken. Zowel sfeervol als een prachtige bijdrage, gelegenheid voor de studenten om leerervaringen op te doen. Oók een mooie plek voor dansgroepen om buiten te kunnen dansen op een solide, professionele dansvloer. Een ‘groene long’ als trekpleister aan de voet van de Martinitoren dat naar deze binnentuin leidt, als unieke internationale ontmoetingsplek.”

flyer Nieuw Groninger Forum

Wilt u reageren op bovenstaande plannen?
Via de contactpagina kunt u een bericht aan ons sturen.
naar contactpagina

Brief provincie Groningen aan drs. J.L. Meijering d.d. 09-03-2016
Bezwaarschrift tegen de verlenging van de projectperiode van het Groninger Forum is niet ontvankelijk verklaard.
Klik op de link hieronder
Brief provincie Groningen aan drs. J.L. Meijering d.d. 11-02-2016. Verdaging besluit op bezwaar met zes weken
Brief Commissie rechtsbescherming provincie Groningen aan drs. J.L. Meijering d.d. 21-12-2015. Zaaknummer 605734

Brief Commissie rechtsbescherming provincie Groningen aan drs. J.L. Meijering d.d. 21-12-2015. Zaaknummer 605734
Brief Commissie rechtsbescherming provincie Groningen aan drs. J.L. Meijering d.d. 21-12-2015. Zaaknummer 605734

Brief aan de Leden van de Provinciale Staten van Groningen, reactie van drs. J.L. Meijering op verweerschrift provincie Groningen.
23-12-2015 Brief aan de Leden van de Provinciale Staten van Groningen Reactie op verweerschrift provincie Groningen

Brief mevr. mr. P.K. Berghuis, secretaris Commissie rechtsbescherming provincie Groningen aan J.L. Meijering, d.d. 26 november 2015, zaaknummer 605734
Brief van H. Engels-van Nijen, griffier van Provinciale Staten van Groningen aan J.L. Meijering d.d. 20 november 2015, pagina 1, zaaknummer 605729
Tekst Bezwaarschrift Drs. J.L. Meijering

Aangetekend verzenden                                                                                        

College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen
Postbus 610
9700 AP Groningen

Groningen, 17 november 2015

Onderwerp:Bezwaar tegen de verlenging van de projectperiode van het Groninger Forum op 13 oktober 2015.

Geacht College,

In mijn bijgevoegd schrijven op 7 september 2015 heb ik u beleefd verzocht:

 1. alle door u genomen beslissingen ten aanzien van het Groninger Forum te heroverwegen;
 2. in afwachting van nieuwe voorstellen van het College van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Groningen alle verleende provinciale gemeenschapsgelden via kredieten voorlopig op te schorten;
 3. een terugkoppeling aan en een raadpleging van de inwoners van de provincie Groningen middels een referendum omtrent het Groninger Forum.

 Ook heb ik aan u een dringend beroep gedaan op uw politieke verantwoordelijkheid en realiteitszin. In aansluiting op mijn verzoek maak ik thans als direct belanghebbende hierbij ernstig bezwaar tegen uw beslissing op 13 oktober 2015 om de de projectperiode van het Groninger Forum te verlengen. Als belastingplichtige van de stad en provincie Groningen betaal ik mee aan de bouw en mogelijke exploitatie van het Groninger Forum, dat grotendeels wordt gefinancierd met gemeenschapsgelden. Samen met mijn partner woon ik op het CiBoGa-terrein in de stad Groningen. Vanaf ons dakterras hebben we een prachtig uitzicht op de Martinitoren. Bij de uitvoering van de bouw van het Groninger Forum – en zeker nu er veranderingen worden aangebracht aan het oorspronkelijke plan met de bedoeling dat het gebouw verandert in een soort bunker, wordt ons uitzicht op de historische binnenstad van Groningen geschaad. De horizonvervuiling die dat met zekerheid gaat opleveren, zal vele malen omvangrijker en indrukwekkender blijken te zijn dan je ook maar kon bevroeden bij het bekijken van de meest realistische maquette of ‘artist impression’. Daar komt nu bij dat het karakter van het gebouw ernstig afwijkt van het gebouw waar de provincie Groningen destijds subsidie voor heeft toegekend/verleend.

We weten nog niet eens precies wat er allemaal gaat veranderen! Wie neemt de verantwoordelijkheid als de duizenden verstevigingsplaten die vermoedelijk tegen het gebouw worden bevestigd toch bij een nieuwe aardbeving van het gebouw afvliegen met alle mogelijke gevolgen van dien?

Samengevat komt mijn bezwaar op het volgende neer:

 • Er is geen sprake meer van het gebouw waar subsidie voor is toegekend.

(het aardbevingsbestendig maken leidt tot ingrijpende veranderingen aan het gebouw, waardoor het karakter zal wijzigen);

 • Het nieuwe, definitieve aardbevingsbestendige gebouw is nog niet bekend,

m.a.w. het provinciaal bestuur van Groningen weet niet waar ze mee akkoord gaat en zal eerst de nieuwe definitieve en herziene plannen van de gemeente Groningen onder ogen moeten zien om vervolgens een afweging te kunnen maken om de projectperiode te verlengen.

Onder voorzitterschap van de heer Max van den Berg, die als oud-wethouder van onder meer Cultuur, Monumentenzorg en Stadsontwikkeling van de gemeente Groningen aan de wieg stond van het eerste linkse programcollege (afkomst kan en mag je niet verloochenen), draagt u als bestuurders van de provincie een grote verantwoordelijkheid.De Groninger bevolking mag er van uit kunnen gaan dat u uw dagelijkse werkzaamheden met de grootste zorgvuldigheid uitvoert. Het gaat hier om vertrouwen, geloofwaardigheid en integriteit.

Nu er op 17 november 2015 zoveel nieuwe feiten rondom het Groninger Forum naar voren zijn gekomen, rechtvaardigt dat een terugkoppeling naar de Groninger bevolking en zeker naar hun vertegenwoordigers, de leden van de Provinciale Staten. Dat is immers de basis in ons democratisch rechtsbestel.

Met alle informatie die nu voorhanden is – en wie weet wat er allemaal nog meer boven water komt – kan er niet verder gebouwd worden aan het Groninger Forum. Het zou schandalig zijn als dit wel gaat gebeuren! Een grote historische vergissing waar we onszelf en ons nageslacht tot in lengte van jaren mee opzadelen. Ook de vele voorbeelden over de bouw van megaprojecten met grote problemen in ons land moeten onze ogen eindelijk openen. Je kunt niet je ogen sluiten voor de realiteit en net doen of je neus bloed!

Er rijzen thans zoveel vragen die een herbezinning noodzakelijk maken. In dit licht bezien past het in het geheel niet om op formele gronden een projectperiode van het Groninger Forum klakkeloos te verlengen. Het gaat volgens bijgaande informatie van rtv Noord (bijlage 3) om “een formele wijziging die nodig is om een bouwsubsidie van 35 miljoen euro overeind te houden”.

Juist ook bij het ‘overeind houden’ van deze bouwsubsidie is het betrachten van uiterste zorgvuldigheid noodzakelijk en zullen alle actuele feiten opnieuw in ogenschouw genomen moeten worden alvorens een nieuwe afweging te maken om als hoofdsponsor een omvangrijke subsidie te verstrekken. Met uw genomen beslissing – in dit geval van grote omvang en impact – ontbreekt helaas deze zorgvuldigheid en het opnieuw afwegen van beslissingen. Uw beslissing staat ook in schril contrast en haaks op de gevoelens van alle inwoners van Groningen die al jaren hebben geleden en nog lijden aan de enorme gevolgen van de diverse aardbevingen in onze provincie: “Waarom wel met 35 miljoen uit onze provinciale huishoudkas een immens gebouw in de stad subsidiëren en ons als gedupeerden met aardbevingsschade jarenlang in diepe financiële en emotionele ellende laten zitten? “

Met alle maatschappelijke problemen in en rondom ons zijn projecten zoals het Groninger Forum anno november 2015, die gebaseerd zijn op basis van macht, prestige, ego-versterking van een enkeling en belangenverstrengeling, uit den boze en uit de tijd. Het is meer dan genoeg geweest met het spelen van andermans geld, in dit geval gemeenschapsgelden van grote omvang.

Als je alle aspecten op een rij zet en bij elkaar optelt (voortschrijdend inzicht), kun je niet anders concluderen dan dat het maatschappelijk onverantwoord is en ongepast om door te gaan op de ingeslagen weg. Er rijzen thans zoveel vragen. Wie is er bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de nalatigheid dat er tot nu toe niet – aardbevingsvrij gebouwd is ? (schuldvraag).

Heeft de gemeente Groningen voldaan aan alle door de provincie Groningen gestelde subsidievoorwaarden inzake het Groninger Forum?

Het gebouw dreigt ons nu door de strot te worden geduwd. Althans, dat is de mening van velen in onze Groninger samenleving. Veelgehoorde opmerkingen: “Er wordt met een wals over ons heen gereden”. Dat kan nooit de bedoeling zijn en is bij voortgang van dit traject gedoemd om te mislukken. Als je al aan de basis niet goed begint, heb je een probleem en kun je dit nooit meer wegpoetsen. De inwoners van Groningen zijn nooit in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven of zij wel een dergelijk gebouw willen (financieren). Als je dan ziet wat er verder in het traject gebeurd is, stapelen de problemen zich op en verzeilt de procedure al snel in een mistig ondoordringbaar schimmenspel (een instabiel gebouw in een instabiele situatie). Om maar enkele steekwoorden te noemen:

*    blijvend aardbevingsrisico;

*    enorme geldverspilling en zware last op het beschikbare budget;

*    geen draagvlak bij de bevolking;

*    plan van aanpak ondeugdelijk – invulling onduidelijk en exploitatie niet sluitend;

*    historisch stadsdeel wordt vernield – schaduweffecten over een deel van de binnenstad;

*    windbelasting onverantwoord;

*    rol toezichthouder dubieus;

*    verstrekken van onjuiste informatie – misleiding – onjuiste voorstelling van zaken – geen transparantie ;

Een onafhankelijke onderzoekscommissie kan uitkomst bieden. Deze zal alle ins & outs inventariseren en daaruit haar conclusies trekken.

Mocht blijken dat de gemeenteraad van Groningen door haar College van burgemeester en wethouders onjuist dan wel onvolledig is geïnformeerd en niet de beschikking heeft gehad over alle ins & outs over het Groninger Forum, dan is dit een politieke doodzonde en dienen bestuurders hun conclusie te trekken. Dit zou des te meer een reden kunnen zijn om de projectperiode niet te verlengen, dan wel de provinciale subsidie in te trekken. Iedereen kent het verhaal van een Nederlandse bank die sponsor was van een Nederlandse wielerploeg. Het sponsorcontract werd onmiddellijk ontbonden nadat gebleken was dat er in de wielerploeg gesjoemeld was (doping). Keer het tij nu het nog niet te laat is, er ligt voorlopig nog wel een bouwstop!

Ik doe nogmaals aan u een dringend beroep op uw politieke verantwoordelijkheid en realiteitszin en zie gaarne uw antwoord binnen 3 weken na dagtekening tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Drs. Johan L. Meijering
Ebbingedwinger 9
9712 MA Groningen
www.johanmeijering.com
www.nieuwgroningerforum.nl

Afschrift verzonden aan:

 

1          De Provinciale Staten van Groningen d.d. 17 november 2015

Bijlagen:

1
Brief drs. J.L. Meijering aan het College van Gedeputeerde Staten d.d. 7 september 2015
2
Brief drs. J.L.Meijering aan de leden van de Provinciale Staten d.d. 7 september 2015

3          Subsidieregeling Groninger Forum aangepast.

Informatie rtv Noord d.d. 14 oktober 2015

BIJLAGE 3

WOENSDAG 14 OKTOBER 2015,Subsidieregeling Groninger Forum aangepast

GRONINGEN – De provincie Groningen heeft de voorwaarden voor de subsidie voor de bouw van het Groninger Forum aangepast. Het gaat om een formele wijziging die nodig is om een bouwsubsidie van 35 miljoen euro overeind te houden.

De provincie Groningen kende de subsidie voor het Forum in 2011 toe. Onder voorwaarde dat de bouw op 1 juni 2017 klaar moet zijn. Deze periode is nu verlengd tot 1 juni 2019. Dit alles heeft te maken met de opgelopen vertraging door het aardbevingsbestendig bouwen.

De bouw van het Forum werd begin dit jaar stilgelegd. De gemeente Groningen en de NAM maakten onlangs afspraken over de meerkosten van het project. De NAM betaalt 68 miljoen euro voor het aardbevingsbestendig maken van het gebouw. De verwachting is dat de bouw begin volgend jaar weer kan beginnen.

Door:RTV Noord

Een Forum over het Forum!

Subject: Verzoek voorlopig opschorten provinciale subsidie Groninger Forum en terugkoppeling naar de inwoners van de provincie Groningen

Groningen, 1 oktober 2015

Aan alle leden van de Provinciale Staten van de provincie Groningen,

Ik ben zo vrij om u en uw collega’s van de Provinciale Staten van Groningen, evenals alle leden van de gemeenteraad van Groningen ook persoonlijk te benaderen. Ik spreek zeker niet allen voor mij zelf. Velen die ik de afgelopen periode gesproken heb delen mijn mening.

Gelet op de recente ontwikkelingen rond het Groninger Forum en met verwijzing naar mijn vier bijlagen verzoek ik u beleefd om met uw collega’s in de Provinciale Staten van Groningen de periode van de door de gemeente Groningen opgelegde bouwstop productief te benutten en met uw collega’s in de Provinciale Staten opnieuw in debat te gaan, heroverwegingen te maken over dit geldverslindende project, alternatieven + financiële onderbouwingen grondig te onderzoeken, bevindingen terug te koppelen aan de inwoners van de provincie Groningen en deze om hun mening te vragen.

Wat is er op tegen om met de WETENSCHAP VAN VANDAAG de inwoners van de provincie Groningen te raadplegen ? Sterker nog, mijns inziens hebben we daar als inwoners recht op!

Wat is er op tegen om gelet op de huidige omstandigheden de toegezegde kredieten voorlopig op te schorten ? Het gaat hier om BAKKEN vol gemeenschapsgeld dat moet worden opgehoest door de bewoners van provincie en de stad Groningen.
Los van alle argumenten die in mijn brieven zijn genoemd is het de vraag of de genomen beslissingen politiek gezien nog zijn te verkopen richting alle gedupeerden die schade hebben geleden van, nog (zullen) lijden door de aardbevingen!

Als inwoner van deze mooie provincie en van een prachtige hoofdstad verzoek ik beleefd om nu de kans te benutten om binnen de Provinciale Staten opnieuw over het thema Groninger Forum in dialoog/debat te gaan en te gaan  PLUSSEN en MINNEN waarbij zeker niet de inwoners uit het oog mogen worden verloren!

Ik zie uw reactie met veel belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

drs. Johan L. Meijering

E: johanmeijering@home.nl

www.johanmeijering.com

Over Johan Meijering
 • Initiatiefnemer om het woon- en leefmilieu in Groningen (Hoogkerk) te verbeteren.
 • Actievoerder om gezichtsbepalende (beeldende) kunstwerken in openbare ruimten te realiseren.
 • Tevens initiatiefnemer om de geluidswal langs de A-7 in Groningen (Hoogkerk) te verlengen
 • Initiatiefnemer en mede-eigenaar van “Kijkbungalow Minerva” (1991 t/m 1994) te Groningen (Hoogkerk), een gratis onafhankelijk advies-, informatie- en ideeën centrum, tevens expositieruimte.
 • Organisator 40 tentoonstellingen. Bezoekersaantal in vier jaar: ruim 13.000 uit binnen- en buitenland

Meijering liet eerder van zich spreken:

 • Hij voerde jarenlang campagne tegen het afsteken van het consumentenvuurwerk en schreef twee boeken over de gevaren van het consumentenvuurwerk.
 • Ook behoort tot één van zijn missies het bestrijden van vervalsingen van kunst, in het bijzonder die van de kunstkring De Ploeg. Op 29 september 2015 heeft het televisieprogramma EenVandaag (NPO1) hier opnieuw aandacht aan besteedt.

website Johan Meijering-lapasion.com

website Johan Meijering

Cultureel Testament Johan Meijering

Hieronder de link naar het Cultureel Testament

2016-09-02 cultureel testament Johan Meijering

Curriculum vitae

Klik hieronder om CV te bekijken

 CV Johan Meijering

Samenvatting van activiteiten op cultureel gebied en woon- en leefmilieu.

1964 Oprichter en voorzitter (1964 t/m 1967) dans- en instuifvereniging K 64 (“Kuifje ’64”)in Leeuwarden

27 april 1966 Initiatiefnemer, organisator en presentator benefiet song- en muziekfestival in Leeuwarden. 1971 Bestuurslid (1971 en 1972) van de Vereniging voor Handenarbeid, afdeling Friesland/Leeuwarden

1972 Mede-initiatiefnemer en -oprichter, bestuurslid (1972 en 1973) van de I.P.A. (International Police Association), afdeling Friesland

1986 Initiatiefnemer en oprichter van de O.S.A. (Onafhankelijke Secretarie Ambtenaren) van de gemeentesecretarie van de gemeente Leeuwarden

1990 Initiatiefnemer om het woon- en leefmilieu in Groningen (Hoogkerk) te verbeteren. Actievoerder om gezichtsbepalende (beeldende) kunstwerken in openbare ruimten te realiseren. Tevens initiatiefnemer om de geluidswal langs de A-7 in Groningen (Hoogkerk) te verlengen

1991 Initiatiefnemer en mede-eigenaar van “Kijkbungalow Minerva” (1991 t/m 1994) te Groningen (Hoogkerk), een gratis onafhankelijk advies-, informatie- en ideeën centrum, tevens expositieruimte. Organisator 40 tentoonstellingen. Bezoekersaantal in vier jaar: ruim 13.000 uit binnen- en buitenland

1993 Initiatiefnemer en medeorganisator kunstmanifestatie in Groningen (Hoogkerk) ter gelegenheid van de viering van het 75-jarig bestaan van de kunstkring de “Groninger Ploeg”. Eendagstentoonstelling met 75 Ploegschilderijen in 30 woonhuizen in de Jan van de Zeestraat. Bezoekersaantal ca. 2000

1993 Mede-initiatiefnemer en organisator van de kunstwinkel van beeldende kunstenaars aan de Grote Markt no. 43 te Groningen

27 april 1994 Oprichter en voorzitter (1994 en 1995) van de stichting (kunsthuis) “De Permanente” te Groningen

1998 t/m 2001 Organisator tientallen tentoonstellingen in onder meer het verzorgingstehuis Innersdijk Groningen en het Streekmuseum “De Oude Wôlden ” te Bellingwolde

1999 Initiatiefnemer en medeoprichter van de stichting “La Pasión” centrum voor Argentijnse Tango en multiculturele activiteiten te Groningen (bestuurslid van 1999 t/m 2001). N.B. De gevel van La Pasión werd in 2001 genomineerd voor de verkiezing van het mooiste bouwwerk van de gemeente Groningen en werd winnaar van de publieksprijs

1999 Initiatiefnemer en medeoprichter van de stichting “Do” Uitwisseling van Japanse kunst en cultuur en voorts al hetgeen met één en ander direct of indirect verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

2000 Initiatiefnemer en oprichter van “Los Lunaticos”, een klein (theater) gezelschap: twee dansers Argentijnse Tango en een gitarist)

7 november 2001 Initiatiefnemer, coördinator en deelnemer dansoptreden Argentijnse Tango met zes dansparen – voor het koninklijke paar prins Willem-Alexander en prinses Máxima bij hun bezoek aan Groningen

2001 Initiatiefnemer en medesponsor (50%) van de stad-safari in Groningen, een culturele manifestatie met Willem de Ridder

2004 Initiatiefnemer en oprichter muziek- en dansgezelschap Nostalgia (4 personen: twee dansers Argentijnse Tango, violist en sopraan) Optreden in onder meer Egypte (uitzending Egyptische T.V. – Channel 5)

2004 t/m 2006 Stelde zijn geheel verbouwde woonhuis “La Nueva Pasión ” (nieuwe passie) – incidenteel (gratis) beschikbaar voor kleinschalige culturele activiteiten. Het pand werd ingewijd door kleinzoon Christiaan-Carlos.
In de hal van het pand is een gedenksteen ingemetseld met de tekst:
La Nueva Pasión
inagurado por
Christiaan-Carlos Meijering
14 Mayo 2004

Het Groningse dansgezelschap Galili Dance gaf van 20 t/m 27 augustus 2006 tijdens het jaarlijkse festival Noorderzon een aantal solodansvoorstellingen in “La Nueva Pasión “. Dat gebeurde in het kader van het project Your Place /My Place, waarbij vijf woonhuizen in de stad dienden als decor voor vijf verschillende solovoorstellingen door vijf verschillende Galili dansers, gemaakt door vijf internationale gastchoreografen.

4 oktober 2006 Initiatiefnemer om het vervalsen van kunst en de handel in valse kunst, in het bijzonder van de kunstkring de “Groninger Ploeg” aan banden te leggen. De initiatiefgroep “Ploegaffaire” onderzoekt diverse mogelijkheden op dit terrein. Publiceerde “Mijn pleidooi inzake de Altink-affaire”

2007 Uitbreiding muziek- en dansgezelschap Nostalgia (7 personen: tenor, sopraan, concertpianiste, twee violisten, popartiest, twee dansers Argentijnse Tango)

2007 Mede-initiatiefnemer Stichtingen Oprechte Kunsten Stichting Echt/Vals i.o

2 januari 2007 Oproep en voorstellen aan het bestuur van de provincie Groningen, in het kader van te nemen milieumaatregelen:
• het invoeren van een eenmalige vuurwerkvrije jaarwisseling
• het structureel invoeren van autoloze zondagen

18 januari 2007 Voordracht op het symposium ‘Echt/Vals’, Waterkantzaal PTA in Amsterdam
Overige sprekers: Geert Jan Jansen, Jan Pieter Glerum, Roland Janssen, Aad du Croix Timmermans

13 juni 2007 Publicatie ‘Woensdag de DERTIENDE’ Een persoonlijke reactie tegen onrecht, list en bedrog , machtsmisbruik, intimidatie en bureaucratie! Overhandiging 1e exemplaar aan de voorzitter adviescommissie ‘ Omgeving en Milieu’ provincie Groningen

5 juli 2007 Publicatie ‘Nachtmerrie van een kunstliefhebber’ Altink-affaire I en II in ‘vogelvlucht’
Overhandiging 1e exemplaar aan Hans Alders, Commissaris van de Koningin van de provincie Groningen

16 juli t/m 8 augustus Initiatiefnemer/leider China zomer-tournee dans- en muziekgezelschap Nostalgia. Diverse optredens in staatstheaters in Lanzhou, hoofdstad provincie Gansu in Centraal China

23 november 2007 Publicatie ‘Nostalgia China-tournee Zomer 2007′ Overhandiging 1e exemplaar aan Max van de Berg, Commissaris van de Koningin in de provincie Groningen

6 augustus 2008 Initiatiefnemer, medeoprichter en secretaris stichting ‘Staakt Het Vuren’
Doel: Een bijdrage leveren aan het vervangen van het afsteken van consumentenvuurwerk door milieuvriendelijk, veilig, professioneel vuurwerk en lasershows.

8 december 2008 Nieuwspoort in Den Haag. Publicatie boeken:
‘Vuurwerk. Dagboek van een ruststoker’ ISBN 9789089540690
‘Vuurwerk. Feiten liegen niet.’ ISBN 9789089540775

11 augustus 2009 Initiatiefnemer en interviews documentaire “Arie Zuidersma. Als je schildert vergeet je alles”. Documentaire ter gelegenheid van de viering van zijn 87e verjaardag op 6 januari 2012. Eerste opname en interview gestart op dinsdag 11 augustus 2009

27 oktober 2011 Initiatiefnemer en met Carla Durville en samensteller boek “Dromen en geheimen.
De andere wereld van Arie Zuidersma”
ISBN: 978-90-8954-334-9 (hard cover)
ISBN: 978-90-8954-337-0 (soft cover)
Presentatie in de raadszaal in Vries (Dr.) van de gemeente Tynaarlo

13 November 2011 Opening expositie (12 november 2011 t/m 8 januari 2012) van het werk van het langst levende lid van de oude garde van de Groninger Ploeg (ca. 10 jaar voorzitter) Arie Zuidersma (1925) en Aukje Niemeijer in galerie Ruigewaert in Niezijl (Gr.)

13 november 2011 Première van de documentaire “Arie Zuidersma. Als je schildert vergeet je alles”
ter gelegenheid van de viering van zijn 87e verjaardag op 6 januari 2012. Eerste opnamen en interviews gestart op dinsdag 11 augustus 2009. Interviews Johan Meijering

18-20 september 2015 Bedenker en initiatiefnemer van het eerste ‘Tango Festival La Pasión Groningen op
18, 19 en 20 september 2015. Een jaarlijks terugkerend festival in het derde weekend van de maand september

19 september 2015 Initiatiefnemer en organisator ‘Reünie La Pasión’ in de ‘VRIJDAG Concertzaal’ in Groningen
Presentatie boeken:
• ‘La Pasión. Salon de Tango y Cultura. Een bron van inspiratie’
• ‘Argentijnse tango. Van Groningen tot Maastricht’.
• Filmische terugblik: ‘La Pasión. Salon de Tango y Cultura’

Overzicht uitgegeven boeken auteur Johan Meijering

Overzicht uitgegeven boeken auteur Johan Meijering

Vuurwerk                                            2008    ISBN: 978 90 8954 0690
Dagboek van een ruststoker

Explosief vuurwerk                             2008    ISBN: 978 90 8954 0775
Feiten liegen niet

Dromen en geheimen                        2011    ISBN: 978 90 8954 3349
De andere wereld van Arie Zuidersma
Samenstelling Johan Meijering en Carla Durville

La Pasión                                           2015    ISBN: 978 90 8954 7927
Salon de Tango y Cultura

Argentijnse Tango                              2015    ISBN: 978 90 8954 7903
Van Groningen tot Maastricht

Kijkbungalow Minerva                        2016    ISBN: 978 90 8954 8870
Een inspirerende kijk op wonen en kunst

Groninger Forum                                2016    ISBN: 978 90 8954 8863
Een bodemloze put

Publicaties
4 oktober 2006 Publicatie:  Mijn pleidooi inzake de ‘Altink-affaire
13 juni 2007 Publicatie : Woensdag de DERTIENDE,
Een persoonlijke reactie tegen onrecht, list en bedrog, machtsmisbruik, intimidatie en bureaucratie!
5 juli 2007 Publicatie: Nachtmerrie van een kunstliefhebber
Altink-affaire I en II in ‘vogelvlucht’
23 november 2007 Publicatie: Nostalgía China-tournee Zomer 2007